Páteční výběr #49

 • Lidé s mentálním postižením a ekologie
 • Petice požadující práva pro osoby se zdravotním postižením v celé EU
 • Příspěvek na telefon a jeho souvislost s průkazem mimořádných výhod

Lidé s mentálním postižením a ekologie

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. (dále SPMP) vydává průběžně speciální brožury na různá důležitá témata. Jejich cílem je srozumitelnou formou informovat lidi s mentálním postižením o aspektech lidského života.

Brožury lze získat i on-line a vznikly již např. na téma dospívání, rodičovství, sex a já, život ženy a může, těhotenství a porod a další. Nyní organizace opět rozšiřuje záběr témat a vydala brožury na téma Člověk a přírody a Plasty. Brožury jsou volně dostupné ZDE:

Items | Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. (spmpcr.cz)

Petice požadující práva pro osoby se zdravotním postižením v celé EU

Mnoho lidí s postižením nemá ani dnes rovnost před zákonem, svobodu, možnost naplňovat své sny, žít nezávislý život. Okolní svět je plný bariér. 

Petice požaduje rušení ústavů, dostupnou kvalitní osobní asistenci, cenově dostupné a přístupné bydlení, bezbariérovou dopravu, přístupnost budov, služeb, kultury, vzdělávání, přiměřené úpravy v zaměstnání. Dále pak udržitelné financování sociálních služeb, závazek politických stran, že budou požadovat legislativu týkající se nezávislého života a pozastavení poskytování finančních prostředků EU členským státům, které tyto prostředky zneužívají na instituce a také závazky členských států, že prostředky EU budou vynakládány pouze v souladu s Úmluvou o právech lidí se zdravotním postižením (CRPD) a Listinou základních práv EU, které jsou s institucionalizací neslučitelné.

Petice má za cíl vyvolat jednání na úrovni evropských institucí a bude, v případě získání dostatečného počtu podpisů, předložena Evropské komisi a Petičnímu výboru (PETI) Evropského parlamentu.

Bližší informace ZDE: Petition · End institutionalisation of disabled people in Europe! · Change.org

Příspěvek na telefon a jeho souvislost s průkazem mimořádných výhod

NRZP ČR v poslední době zaznamenala dle svého vyjádření mnoho stížností na odebrání tzv. „slevy na telefon“ od operátora 02. 

Pro shrnutí přidávám podmínky SLEVY podle nařízení vlády č. 500/2021 Sb. Nárok na slevu má:

 • držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty;
 • držitel průkazu ZTP/P;
 • osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-li o nezletilou osobu, spotřebitel, který o ni osobně pečuje;
 • spotřebitel, který vychovává nebo osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, a která je držitelem průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty nebo ZTP/P
 • osoba s nízkými příjmy dle podmínek podle § 38 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích 

Výše cenového zvýhodnění se tvoří tak, aby ztráta operátora činila nejvýše 200 Kč včetně DPH za kalendářní měsíc. Operátoři si mohou určit, v jaké formě zvýhodnění poskytnou; nabízejí tedy svým zákazníkům spadajícím do výše uvedených skupin speciální tarify na pevnou i mobilní linku (popř. internet). Pokud je žadatel o zvýhodněný tarif nezletilý, má na zřízení zvýhodněného tarifu nárok osoba, která je jeho zákonným zástupcem. Příspěvek nevyplácí krajské pobočky (resp. kontaktní místa) úřadu práce, dostanete ho od operátora prostřednictvím zvýhodněného tarifu, krajská pobočka (resp. kontaktní místo) úřadu práce hraje pouze tu roli, že vám případně vydá potřebné potvrzení.

Operátoři mohou od vás při prokázání nároku na slevu vyžadovat následující dokumenty k nahlédnutí:

 • průkaz ZTP se symbolem označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou;
 • průkaz ZTP/P;
 • rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči; jde-li o nezletilou osobu, předloží spotřebitel, v jehož osobní péči nezletilá osoba je, doklad o tom, že je rodičem této osoby, nebo rozhodnutí o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů;
 • průkaz ZTP se symbolem označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo průkaz ZTP/P; spotřebitel, v jehož osobní péči nezletilá osoba je, předloží doklad o tom, že je rodičem této osoby, nebo rozhodnutí o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů
 • čestné prohlášení, které je přílohou nařízení vlády, v případě nemajetných osob

Podle NRZP je častým důvodem ukončení poskytování slevy ukončení platnosti průkazu ZTP/P.  Celou informaci NRZP a doporučený postup co dělat naleznete ZDE:

Informace č.: 45 – 2022 (Příspěvek na telekomunikační služby) | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR | pomáháme druhým (nrzp.cz)

Autorka pracuje v neziskovém sektoru.