Páteční výběr #48

Chystané pozitivní změny v legislativě souhrn

Dle tiskové zprávy MPSV ze dne 1.6.2022 vláda schválila několik návrhů MPSV, které by měly pomoci především rodinám, kterých se citelně dotýká současné razantní zdražování potravin, energií a dalších komodit. Některé změny (např. změny v rodičovském příspěvku či podpora částečných úvazků) mohou však pomoci i dalším skupinám občanům ČR (např. těm více „zranitelným“ na trhu práce) doporučuji proto změny pročíst. Až na jednorázový mimořádný příspěvek se ve své podstatě jedná o parametrické a často zjednodušující změny již nastaveného systému, který má finančně pomáhat občanům ČR, což zapadá do konceptu zjednodušit administrativní zátěž pro lidi, kteří potřebují pomoc od státu. Upozorňuji, že v této chvíli se jedná o návrhy schválené vládou, nyní musejí jednotlivé změny projít ještě celým legislativním procesem, aby mohly být platné a účinné. 

Jednorázový příspěvek 5 000,-Kč na dítě

Dlouho diskutovaná podoba příspěvku, který by měl rodinám kompenzovat aktuální vysoké ceny různých komodit má snad již finální podobu. Příspěvek by měly obdržet na každé nezletilé dítě rodiny s celkovým ročním příjmem do milionu korun hrubého. Rodiče, kteří v červnu pobírají přídavek na dítě, dostanou v srpnu peníze automaticky. V ostatních případech by mělo být možné podat žádost elektronicky. Proces elektronické administrace žádosti se nyní finalizuje. Příspěvek by měl pomoci rodinám s výdaji spojenými se začátkem školního roku.

Zjednodušení administrativy k příspěvku na bydlení

Příspěvek na bydlení by měl být nově poskytován na dobu neurčitou. Náklady na bydlení a příjmy domácností se nebudou dokládat čtvrtletně, ale pouze pololetně, nově také nebude nutné rozepisovat je na jednotlivé položky a nebude ani nutné předkládat pravidelné zúčtování zálohově placených služeb. Doklady bude možné snadno nahrát elektronicky, např. vyfocené na mobilní telefon. Údaje, které stát může získat nebo ověřit sám, nebude muset klient dokládat. 

Rozšíření možných situací u mimořádné okamžité pomoci

Rozšíří se výčet možných situací, kdy lze o dávku žádat. Úřady práce budou moci více přihlížet k náhlým individuálním potřebám žadatele. Mění se i pravidla pro posuzování příjmu tak, aby pomoc zohledňovala v co největší míře skutečnou situaci žadatele a jeho majetkové poměry. Zjednoduší se i správní řízení, aby pomoc byla co nejrychlejší. 

Větší podpora částečných úvazků

Navrhovaná novela zavádí slevu na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pro zaměstnavatele ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, za které bude sleva náležet. Sleva se vztahuje na uzavřené zkrácené úvazky v rozsahu 8 až 30 hodin týdně s určitými skupinami zaměstnanců. Jde o osoby starší 55 let, rodiče dětí do 10 let (včetně pěstounů), osoby pečující o někoho blízkého, studenty středních nebo vysokých škol, osoby se zdravotním postižením na nechráněném trhu práce a osoby na rekvalifikaci. Sleva na pojistném se bude také vztahovat na zaměstnávání osob mladších 21 let, u nich ale nebude podmínkou zkrácený úvazek. 

Pružnější čerpání rodičovského příspěvku

Nová úprava rodičovského příspěvku pro nízkopříjmové rodiny by měla zvyšovat možnost volby při čerpání této dávky tak, aby lépe vyhovovala aktuálním potřebám rodiny. Rodiče by tak měli mít možnost čerpat měsíčně příspěvek až do výše 13 tisíc korun, místo dosavadních 10 tisíc.

Cílenější podpora nezprostředkovaných pěstounů

V pátečním výběru před několika týdny jsme Vás informovali o novela zákona o důchodovém pojištění, která počítala s podporou krátkodobých a dlouhodobých pěstounů. Podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí mohli tzv. nezprostředkovaní pěstouni pobírat do 31. prosince 2021 odměnu pěstouna, se kterou se pojí také účast na sociálním a zdravotním pojištění. Od 1. ledna 2022 zákon o sociálně-právní ochraně dětí u nezprostředkovaných pěstounů, kterými jsou nejčastěji prarodiče, zakotvil nárok na novou dávku – příspěvek při pěstounské péči, se kterou již účast na důchodovém a zdravotním pojištění nepojí. Nyní byla navržena nová právní úprava, která zabezpečuje, aby se nezprostředkovaní pěstouni účastnili důchodového pojištění až do zániku pěstounské péče u dítěte, které jim bylo svěřeno do péče před 1. lednem 2022. Dalším opatřením je tzv. adaptační bonus pro osoby pečující o svěřené děti v náhradní rodinné péči. Cílem opatření je podpořit adaptaci při přijetí dítěte do náhradní rodinné péče, ať již z titulu svěřenectví, tak nezprostředkované pěstounské péče. Adaptační bonus spočívá v zavedení nepříspěvkové účasti pěstounů na důchodovém pojištění nejdéle po dobu 2 let od prvního dne kalendářního měsíce, za který dítěti náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Autorka pracuje v neziskovém sektoru.