Seriál: Jak se žije v ČR s poruchou autistického spektra #3

Díl třetí: Průkazy a výhody pro osoby s těžšími formami PAS

Text: Lucie Marková
Ilustrační foto: Jan Šilpoch

Ve třetím dílu seriálu se zaměříme na možnost získat výhody vázané na průkaz ZTP či ZTP/P. V Můžeš jsme si vědomi toho, že poruchy autistického spektra zahrnují velice široký rozsah obtíží, naším cílem je tedy popsat především nároky osob s nízkofunkční formou autismu.

1. Průkazy osob se zdravotním postižením – TP, ZTP či ZTP/P

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Vyhláška č. 388/2011 Sb., kterou se provádí výše uvedený zákon

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením mají kromě jiných typů handicapu také osoby s poruchou autistického spektra starší jednoho roku.

Průkazy existují ve třech stupních, přičemž teprve k 2. (ZTP) a 3. stupni (ZTP/P) se vážou zajímavější výhody. Přiznávají se na základě konkrétních indikací daných přílohou vyhlášky č. 388/2011 Sb. – poruchy autistického spektra figurují u všech tří stupňů průkazu podle tíže onemocnění.

Nárok na průkaz posuzuje na základě podané žádosti na ÚP posudkový lékař LPS při ČSSZ.

Průkaz TP lze získat na indikaci uvedenou v bodě j) přílohy č. 4 výše uvedené vyhlášky:

j) psychické postižení s opakujícími se poruchami komunikace a orientace v exteriéru; u mírného stupně autistické poruchy se zachovanou přiměřenou komunikací a chováním v obvyklých situacích, s obtížným navazováním sociálních kontaktů, s projevy zvláštních nebo neadekvátních odpovědí na sociální stimulaci okolí,

Průkaz ZTP uvádí v bodě m) přílohy č. 4 výše uvedené vyhlášky:

m) psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komunikace a orientace v exteriéru; u středně těžkého stupně autistické poruchy s nápadnými deficity ve verbální a nonverbální komunikaci, značně abnormálním nebo rušivým chováním, s výrazně redukovanou nebo výrazně abnormální reakcí na sociální stimulaci okolí,

Průkaz ZTP/P je pak možné nalézt v bodě m), případně v kombinaci s bodem l) vyhlášky:

l) střední, těžká nebo hluboká mentální retardace nebo demence, je-li IQ nižší než 50,

m) psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunikace a orientace; u těžkého stupně autistické poruchy s těžkou poruchou verbální a nonverbální komunikace, těžce abnormálním nebo rušivým chováním, s minimální odpovědí nebo těžce abnormální reakcí na sociální stimulaci okolí.

Nároky osob s přiznaným průkazem dané zákonem č. 329/2011 Sb.

(bez ohledu na konkrétní zdravotní postižení)

1) Osoba, která je držitelem průkazu TP, má nárok pouze na

a) vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky,

b) přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb, ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

(2) Osoba, která je držitelem průkazu ZTP, má nárok na

a) výhody uvedené v odstavci 1,

b) bezplatnou dopravu pravidelnými spoji MHD (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),

c) slevu 75 % jízdného ve 2. třídě vlaku a rychlíku, v autobusech, a to na pravidelných vnitrostátních linkách.

(3) Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, má nárok na

a) výhody uvedené v odstavcích 1 a 2,

b) bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky a v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě.

Osobám, které jsou držitelem průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, a průvodci držitele průkazu ZTP/P, může být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce, záleží ale přímo na pořadatelích těchto akcí, slevy nelze nárokovat.

2. Parkovací průkaz osoby se zdravotním postižením

Vlastníkům průkazů ZTP či ZTP/P vydávají sociální odbory obcí s rozšířenou působností tzv. parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením. S průkazem vzniká nárok parkovat na místech vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením, neznamená však automaticky parkování zdarma. Výhody vázané k parkovacímu průkazu je možné využívat a označit vozidlo parkovacím průkazem lze pouze v případě, že je ve vozidle přítomen držitel tohoto průkazu.

Parkovací průkaz dále umožňuje stát po dobu nezbytně nutnou s takto označeným vozidlem na místech, kde je zákaz stání, pokud tím nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu a je-li to naléhavě nutné (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 67 odst. 5). Nevztahuje se však na místa označená zákazem zastavení.

Zákon č. 361/2000 Sb. § 67 odst. 6 potom upřesňuje, že vozidla označená parkovacím průkazem mohou vjíždět i na místa se zákazovou značkou s dodatkovými tabulkami „Mimo zásobování“ nebo „Mimo dopravní obsluhu“. V jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, lze tolerovat i vjezd za značku s dodatkovou tabulkou „Jen zásobování“ nebo „Jen obsluha“.

Co se týče výhod v EU, od 1. 8. 2011 je v ČR vydávaná parkovací karta platná v rámci celé EU (její vzhled je sjednocen s kartami v ostatních členských státech). V zahraničí však mohou existovat odlišné podmínky silničního provozu. Parkovací průkaz pro OZP tedy platí v EU především pro parkování

3. Vyhrazené parkovací místo

Majitel vozidla s přiznaným průkazem ZTP či ZTP/P si dále může požádat o vyhrazené parkovací místo v místě bydliště podle zákona č. 361/2000 Sb. § 67 odst. 9. O to je třeba zažádat na obci s rozšířenou působností na odboru dopravy. K vyhrazenému místu se vztahuje více poplatků. Od poplatku za povolení ke zřízení a za užívání místa je držitel průkazu osvobozen, je však nutné uhradit poplatek za vyznačení (namalování místa). 

4. Další nároky osob, upravené jinými právními předpisy

Úlevy na daních z příjmu – slevy na dani

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Základ daně lze podle § 35ba zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, snížit u zdravotně postižených o tyto částky (navíc kromě běžné slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč):

24 840 Kč na manželku/manžela žijící(-ho) s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč; je-li manželka/manžel držitelkou(-em) průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek

2 520 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu I. nebo II. stupně 

5 040 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu III. stupně 

16 140 Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P.


Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Pokud je vyživované dítě žijící ve společné domácnosti držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se „běžné“ daňové zvýhodnění na dítě na dvojnásobek:

30 408 Kč ročně (tzn. 2 534 Kč měsíčně) na jedno dítě

38 808 Kč ročně (tzn. 3 234 Kč měsíčně) na druhé dítě a

48 408 Kč ročně (tzn. 4 034 Kč měsíčně) na třetí a každé další dítě.


Osvobození od daně ze staveb a jednotek

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

Od daně ze staveb jsou podle § 9 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, osvobozeny za určitých podmínek osoby s průkazem ZTP či ZTP/P, ve většině případů je to ale navázáno zároveň na hmotnou nouzi žadatele. Bližší podmínky viz zákon výše.


Úlevy na správních poplatcích

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (příloha tohoto zákona)

Nárok na úlevy z níže uvedených poplatků mají držitelé ZTP či ZTP/P:

  • ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu

(výhoda však většinou neplatí u notáře nebo na pobočce České pošty – Czech Pointu)

  • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost
  • vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem
  • vydání stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje (bližší vymezení možností viz zákon)
  • zápis do registru vozidel, jde-li o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly
  • vydání řidičského průkazu
  • schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku

Podle vyjádření Ministerstva financí se osvobození vztahuje i na vozidlo, jehož provozovatelem je rodič zdravotně postiženého dítěte nebo opatrovník osoby s omezenou svéprávností, pokud je dítě (nebo osoba s omezenou svéprávností) držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.


Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovlaků

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů

Od poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P a podle vyjádření Ministerstva financí také rodiče zdravotně postižených dětí s ZTP či ZTP/P.


Poplatek za použití dálnice a rychlostní silnice

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Podle § 20a je od poplatku za užití zpoplatněné pozemní komunikace osvobozeno užití této komunikace vozidlem přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, pokud provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká;


Úlevy na místních poplatcích

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Poplatek za psa podle § 2 nehradí jeho držitel, pokud je osobou, která pobírá příspěvek na péči nebo držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P. 

Poplatek z pobytu podle § 3 nehradí osoba, která pobírá příspěvek na péči, držitel průkazu ZTP/P a jeho průvodce.

Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města podle § 10 neplatí držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P a jejich průvodci. 


Sleva na telefon

Nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby

Nárok na slevu má držitel průkazu ZTP/P, osoba s přiznaným příspěvkem na péči II.–IV. stupně či její pečující osoba, případně osoba náhradně pečující o dítě se ZTP/P.

Výše cenového zvýhodnění se tvoří tak, aby ztráta operátora činila nejvýše 200 Kč včetně DPH za kalendářní měsíc. Operátoři si mohou určit, v jaké formě zvýhodnění poskytnou.


Využité zdroje:
Seznam ostatních výhod daných jinými právními předpisy je převzat a dále upraven a ověřen z Informačního portálu Ligy vozíčkářů.

Autorka je manažerkou sociálních služeb v neziskové organizaci.