Páteční výběr #41

 • Krátkodobé a dlouhodobé ošetřovné aneb dávky nemocenského pojištění
 • Vláda chce řešit energetickou krizi podporou renovací a úspor energie

Krátkodobé a dlouhodobé ošetřovné aneb dávky nemocenského pojištění

Život občas přináší obtížné situace ať již krátkodobého či dlouhodobého charakteru. Pokud se potřebujete se postarat o osobu blízkou či své dítě, kteří onemocněli či se jim stal např. úraz, máte v rámci sociálního zabezpečení několik možností. Jaké to tedy v naší legislativní džungli jsou?

Krátkodobé ošetřovné

 • Dávka nemocenského pojištění (musíte být nemocensky pojištěni – být zaměstnancem)
 • Poskytováno, pokud ošetřujete své dítě mladší 10 let, které onemocnělo nebo kterému se stal úraz. V případě nemoci či úrazu staršího dítěte (či starší osoby obecně) náleží ošetřovné, pokud je jeho ošetřování podle ošetřujícího lékaře nezbytné. V obou případech o potřebě ošetřování rozhodne ošetřující lékař. 
 • Ošetřovné lze čerpat i v době, kdy musíte pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno pro nepředvídatelnou událost (např. z důvodu havárie, zavřené školy, přírodní katastrofy), dítěti byla nařízena karanténa nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla.
 • Podmínkou nároku na ošetřovné je také společná domácnost. To neplatí v případě ošetřování nebo péče o vašeho příbuzného v přímé linii, vašeho sourozence, manžela/manželku, registrovaného partnera / registrovanou partnerku, rodiče manžela/manželky, rodiče registrovaného partnera / registrované partnerky.
 • Lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů (vyplácí se i za soboty, neděle, svátky). Rodiče se mohou vystřídat. Samoživitel, který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, jež neukončilo povinnou školní docházku, může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů.
 • Výše ošetřovného činí za kalendářní den 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.
 • POZOR v době pandemie COVID-19 byla vyplácena mimořádná dávka, která měla jiná pravidla a délku poskytování.

Dlouhodobé ošetřovné

 • Taktéž dávka nemocenského pojištění, která umožňuje zůstat doma a pečovat, pokud potřebujete pečovat o člena rodiny, u kterého byla poskytována lůžková péče v rámci hospitalizace alespoň 4 kalendářní dny po sobě jdoucí a předpokládá se, že zdravotní stav ošetřované osoby po propuštění z hospitalizace do domácího prostředí bude nezbytně vyžadovat poskytování dlouhodobé péče po dobu alespoň 30 kalendářních dnů. (POZOR – Nesmí však přitom jít, řečeno lékařskou terminologií, o akutní lůžkovou péči standardně poskytovanou ošetřované osobě za účelem provedení zdravotních výkonů, které nelze provést ambulantně. To znamená, že důvody k hospitalizaci nesmí být diagnostické, ale léčebné.)
 • Hospitalizace není vyžadována u osoby v nevyléčitelném stavu, který vyžaduje poskytování paliativní péče a dlouhodobé péče v domácím prostředí, i zde rozhodne o potřebě dlouhodobé péče ošetřující lékař. 
 • Okruh osob, které mohou čerpat dlouhodobé ošetřovné, je poměrně široký. Mohou jimi být příbuzní (např. manželka, dospělý potomek, tchyně, švagr, neteř nebo snacha, druh/družka ošetřované osoby nebo osoba žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti). U osob bez přímého příbuzenského vztahu je zákonem stanovena podmínka společného místa trvalého pobytu s osobou, které je poskytována celodenní péče. 
 • Specifika u OSVČ – U osob samostatně výdělečně činných musí být pro nárok na dávku splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění alespoň po dobu 3 měsíců předcházejících dni nástupu na dlouhodobé ošetřovné. OSVČ nesmí v době pobírání této dávky osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. 
 • Podpůrčí doba činí nejdéle 90 kalendářních dnů.
 • Výše ošetřovného činí za kalendářní den 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Co když je potřeba delší péče či je potřeba péče trvalá          

 • V tomto případě je třeba požádat o jinou dávku ze systému sociálního zabezpečení a to je příspěvek na péči, který je poskytován dle zákona o sociálních službách.
 • Zde se posuzuje, zda a jak osoba potřebuje pomoc či dohled při 10-ti základních životních potřebách (např. mobilita, hygiena, péče o zdraví a další….) 
 • Příspěvek se žádá na Úřadu práce a v rámci posuzování probíhá sociální šetření v místě bydliště osoby vyžadující péči a následně je zpracováván lékařský posudek. 
 • Příspěvek je poskytován ve 4 stupních dle závažnosti potřeby péče. Doba poskytování je neomezená. V průběhu může dojít k přeposouzení nároku (z moci úřední, či řízení můžete vyvolat Vy sami, pokud se např. potřeba péče zvyšuje a osoba potřebuje vyšší míru péče v rámci zhoršujícího se zdravotního stavu. 
 • Dávka není „pojistná“, není tedy třeba účast na nemocenském pojištění.

Vláda chce řešit energetickou krizi podporou renovací a úspor energie

Občané České republiky nyní řeší mnoho naléhavých problémů. Jedním z nich je kromě zdražování potravin, pohonných hmot i zdražování energií. ČR pak musí řešit energetickou nezávislost a snížení potřeby ruských zdrojů. 

Vláda chce ve svém prohlášení  podporovat jak energetické úspory, tak i sociálně slabší obyvatele, na které ceny energií dopadají nejvýrazněji. 

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) proto představili společné kroky k řešení energetické krize. Bližší informace ZDE:

text (mpsv.cz)

Autorka pracuje v neziskovém sektoru.