Páteční výběr #27

  • Změny v dlouhodobém ošetřovném a otcovské od 1.1.2022
  • Zvýšení základní slevy na dani na poplatníka v roce 2022
  • Vláda chce změnit podmínky příspěvku na bydlení
  • Informační servis pro seniory

Změny v dlouhodobém ošetřovném a otcovské od 1.1.2022

Od ledna 2022 dochází ke změně zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., který upravuje pozitivním způsobem dvě vyplácené dávky – dlouhodobé ošetřovné a otcovskou poporodní péči.

Změny v dlouhodobém ošetřovném

U dávky dlouhodobého ošetřovného dochází od 1. 1. 2022 k úpravě podmínek a postupu pro vystavování rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče při hospitalizaci ošetřované osoby. Dále se nově bude moci čerpat dlouhodobé ošetřovné při poskytování dlouhodobé péče u osob v nevyléčitelném stavu bez předchozí hospitalizace ošetřované osoby. Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče u osoby v nevyléčitelném stavu vystavuje ošetřující lékař, který poskytuje pro inkurabilní stav zdravotní služby. V případě nároku na dávku dlouhodobého ošetřovného při péči po propuštění z hospitalizace se podmínka spočívající v potřebné době hospitalizace, při níž je poskytována léčebná péče, upravuje tak, že se tato doba zkracuje z původních 7 kalendářních dnů na 4 kalendářní dny po sobě jdoucí. Dále bude možnost požádat o vystavení rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče zpětně, pokud nebylo vydáno v den propuštění ošetřované osoby z hospitalizace. O vystavení lze požádat do 8 kalendářních dnů ode dne propuštění ošetřované osoby z hospitalizace. Ošetřující lékař na základě této žádosti vystaví rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče do 3 pracovních dnů. 

Změny v otcovské poporodní péči

U této dávky se od 1. 1. 2022 prodlužuje podpůrčí doba, po kterou náleží otcovská, z dosavadního jednoho týdne na dva týdny, (tj. na 14 kalendářních dnů). Nadále však platí, že otcovskou nelze přerušovat, je nutné ji vyčerpat v celé délce. V některých případech se také prodlužuje období, po které lze na otcovskou nastoupit. Doposud bylo možné nastoupit pouze do 6 týdnů ode dne narození dítěte. Nově se v případě hospitalizace dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo jeho matky toto období prodlužuje o dny pobytu v nemocnici, které spadají do šestinedělí. Pokud by doba šestinedělí uplynula v průběhu hospitalizace dítěte, lze nastoupit na otcovskou po skončení hospitalizace, a to v období, které trvá tolik dnů, kolik trvala hospitalizace v období šestinedělí (nejdéle však do jednoho roku věku dítěte)

Doplňuji, že za „hospitalizaci dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky dítěte“, o kterou se období pro nástup na otcovskou prodlužuje, se nepovažuje pobyt matky s dítětem v porodnici po porodu, při kterém je poskytována standardní péče (tj. obvykle 3-5 dnů). Prodloužení podpůrčí doby o týden (včetně možnosti prodlouženého nástupu z důvodu hospitalizace) se uplatní i v případě dítěte, které se narodilo v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti zákona (tj. 21. 11. 2021 a později). 

Bližší informace ZDE:

Změny v otcovské a dlouhodobém ošetřovném od 1. 1. 2022 – Změny v otcovské a dlouhodobém ošetřovném od 1. 1. 2022 – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

Zvýšení základní slevy na dani na poplatníka v roce 2022

V roce 2022 se zvyšuje základní výše slevy na dani na poplatníka daná zákonem o daních z příjmu č. 586/1992 Sb. Dlouhá léta až do roku 2020 činila základní daňová sleva na poplatníka 24 840 Kč ročně, tedy 2 070,-Kč. V roce 2021 došlo k navýšení roční částky na 27 840,-Kč tedy na 2 320,-Kč/měsíčně. Letos si zaměstnanci polepší na 30 840,-Kč ročně, tedy na 2 570,-Kč za měsíc. 

Další změny v zákoně o daních z příjmu lze najít přímo v novele např. na www.zakonyprolidi.cz .

Vláda chce změnit podmínky příspěvku na bydlení

Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory dle zákona č. 117/1995 Sb., která pomáhá nést rodinám náklady spojené s bydlením v situacích, kdy nemohou tyto náklady samy nést. Bližší informace o současných podmínkách příspěvku naleznete např. ZDE: Příspěvek na bydlení (mpsv.cz)

Vláda se rozhodla (také v souvislosti s energetickou krizí) novelizovat zákon a rozšířit podmínky příspěvku na bydlení tak, aby nově dosáhlo na příspěvek na bydlení více osob, než je tomu nyní.

Nově by na příspěvek mohli dosáhnout např. lidé, kteří mají podnájemní smlouvu dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Podnájemní smlouva je zjednodušeně dokument, kdy nájemce, nikoliv vlastník nemovitosti, umožňuje podnájemníkovi užívat předmět této smlouvy (př. celý byt nebo jen pokoj), a to za stanovené podnájemné, které je podnájemce nájemci povinen za užívání podnájemní věci platit. Podnájemní smlouva rovněž upravuje vztah mezi nájemcem a podnájemcem. Typicky se uzavírá v případě spolubydlení či např. stěhování do družstevního bytu.

Důvodová zpráva uvádí, že podobné úskalí se týká i např. seniorů, kteří převedli svůj byt na potomky a dále jej užívají na základně věcného břemene. I těmto lidem by novela mohla pomoci.

Snahou vlády bude, aby změna mohla být v parlamentu projednána do konce ledna a její účinnost byla zpětná od 1. ledna 2022. 

Zároveň v české společnosti dlouhodobě převládá názor, že žádost o příspěvek by se měla zjednodušit a upravit podmínky dávky tak, aby uměla lépe reagovat na změnu životní situace „tady a teď“. 

Podmínky dávky totiž zkoumají finanční situaci žadatele v předchozím čtvrtletí, tato dávka tam nemůže fungovat jako okamžitá pomoc pro ty, kteří nemají úspory a najednou jim vyskočily náklady na bydlení (např. energie). 

Doplňuji, že osobám, které jsou zasaženi energetickou krizí lze za určitých podmínek vyplatit i tzv. mimořádnou okamžitou pomoc, podmínky a bližší informace naleznete ZDE: Pomoc při růstu cen energií (mpsv.cz)

Informační servis pro seniory

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. pokračoval v roce 2021 v realizaci projektu s názvem „Celoroční informační servis STP pro seniory“.  V rámci projektu byly na stránkách STP v ČR z. s. https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/ zveřejňovány informace pro seniory zaměřené na sociální oblast, vzdělávací aktivity, pracovní problematiku, sportovní aktivity a podporu zdraví, doplňkově také volnočasové aktivity, kulturní nabídky, aj. 

Díky tomuto informačnímu servisu mohou senioři získávat užitečné kontakty, nabídky a přehled v oblastech vztahujících se k jejich každodenním potřebám. Informace lze získat také rozesíláním pravidelných e-mailů.

V případě zájmu o tento servis kontaktujte paní Alenu Říhovou: STP v ČR z. s., Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín, tel.: 736 220 925, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz.

Bližší informace o projektu můžete získat na stránkách https://svaztp.cz/projekty/projekty-mpsv/informacni-servis/.  

Autorka je manažerkou sociálních služeb v neziskové organizaci.