Páteční výběr #21

  • CAR T buněčná terapie a její využití
  • Digitální propast mezi generacemi ve výzkumu APSS
  • MPSV: Brožura pro obce „Jak na sociální bydlení“

CAR T buněčná terapie a její využití

Medicínský pokrok, úroveň vědeckého poznání i vývoj nových terapií a léčiv jdou velmi rychle kupředu. „Mnohé nové možnosti zcela mění dosavadní způsob léčby i jejího podání. Příkladem jsou tzv. CAR T buněčné terapie prozatím určené pro pacienty s některými nádorovými nemocemi krve. Jedná se o svého druhu ‚živé léky‘ připravované v několika málo laboratořích světa z vlastních upravených buněk pacienta,“ vysvětluje Mgr. Jakub Dvořáček, LL.M., MHA, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). První přípravky tohoto nového typu jsou již českým pacientům v certifikovaných lékařských centrech dostupné. Desítky dalších jsou ve vývoji, zkoumá se zejména rozšíření jejich léčebných možností na další onkologická onemocnění, vč. tzv. solidních nádorů. 

V čem je léčba inovativní?

Přípravky se podávají pouze jednorázově a připravují se každému pacientovi na míru z jeho vlastních upravených bílých krvinek (tzv. T-lymfocytů). Takto připravené léky dokáží cíleně identifikovat specifické nádorové buňky pacienta a následně je zničit. 

„Terapie je cílenou léčbou ze skupiny imunoterapie, tzn. využívá protinádorový efekt vlastního imunitního systému pacienta. Je převratná v tom, že lze v in vitro podmínkách neboli ‚ve zkumavce‘ změnit bílé krvinky pacienta a naučit je rozpoznávat jakoukoliv nádorovou buňku, která má specifické povrchové znaky, upřesňuje doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D., přednostka Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. Výroba každého jednoho léku trvá několik týdnů. Celý proces začíná odběrem krve pacienta a oddělením bílých krvinek. Ty se následně odešlou do jedné z mála výrobních laboratoří na světě, která se věnuje jejich specifické úpravě. Laboratorně připravený lék se následně zmrazený dopraví zpět do nemocnice a po předchozí přípravě pacienta se mu vrací pomocí nitrožilní infuze.  

Využití CAR T buněčné terapie

Prozatím je CAR T buněčná terapie určená pro pacienty s některými nádorovými nemocemi krve (některé typy lymfomů a leukémií), u kterých selhala klasická léčba, ve vývoji je ale léčba i pro řadu jiných onemocnění. 

Podání pouze v certifikovaných centrech

Podání CAR T buněčné terapie je vysoce specializovanou činností, kterou mohou poskytnout jen léčebná centra k tomuto úkonu oprávněná (certifikovaná). Tento typ terapie se v České republice podává u dětí pouze ve FN Motol, u dospělých pacientů na 5 dalších pracovištích (FN Brno,  FN Hradec Králové, VFN Praha, FN Plzeň a ÚHKT). 

Je léčba v ČR pacientům hrazená?

Na základě společného stanoviska Všeobecné zdravotní pojišťovny a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně je v indikovaných případech hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Bližší informace na www.aifp.cz .

Digitální propast mezi generacemi ve výzkumu APSS

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR zveřejnila výzkumnou zprávu, zpracovanou v rámci projektu ICT4Elders, která nabízí zajímavé poznatky z primárního a sekundárního výzkumu provedeného v České republice, Řecku a Německu. Cílem zprávy bylo zmapovat současnou situaci a stávající potřeby seniorů při využívání internetu a digitálních technologií.

Hlavní zjištění a závěry

Z výzkumné zprávy vyplývá, že navzdory rostoucímu počtu seniorů, kteří používají ICT technologie a internet, zůstává v posledních letech digitální propast mezi generacemi stále velkým problémem. Fenomén omezené digitální gramotnosti seniorů přetrvává v České republice, ještě více v Řecku a v menší míře pak také v Německu. 

Podle výsledků této zprávy se zdá, že senioři si uvědomují důležitost digitálních technologií, nicméně nevěří, že jejich omezená znalost ICT technologií jejich životy nějakým způsobem omezuje či ovlivňuje. Rodinní příslušníci a pracovníci v sociálních službách to však vidí jinak. Většina z nich se domnívá, že senioři dostatečně nevyužívají příležitosti, které digitální technologie a internet mohou nabídnout.

Senioři jsou otevření a ochotni dále zlepšovat své digitální dovednosti a kompetence, nicméně praxe je jiná. I přes ochotu seniorů dále se vzdělávat, je skutečná účast seniorů v neformálních vzdělávacích programech, zaměřujících se na tuto oblast, spíše omezená. 

Výzkumná zpráva poskytuje také řadu doporučení pro další projektové aktivity, zejména pro vývoj školícího programu, který bude vyvinut ve snaze účinně reagovat na identifikované klíčové oblasti potřeb.

Celá výzkumná zpráva v anglickém jazyce je dostupná na webu APSS ČR zde.

ICT4Elders je dvouletý projekt, jehož cílem je překlenout digitální propast mezi generacemi pomocí zlepšení digitálních dovedností a kompetencí seniorů. Projekt byl zahájen v listopadu 2020 a finančně je podpořen z programu Evropské unie Erasmus+. Více informací naleznete na webových stránkách projektu: https://www.ict4elders.eu.

Brožura pro obce „Jak na sociální bydlení“ od MPSV

Projekt MPSV Podpora sociálního bydlení vydává novou publikaci s názvem Sociální bydlení v ČR. Brožuru ocení zejména starostové a zástupci obcí, kteří hledají způsob, jak nastavit systém sociálního bydlení pro své občany a zajistit tím tak jednu z nezbytných částí bytové politiky obce. Dle MPSV se jedná o inspirativní materiál, který motivuje k sociálnímu bydlení zejména skrze již prověřenou dobrou praxi 16 obcí, které spolu s MPSV úspěšně pilotovaly systém sociálního bydlení. 

Brožuru ke stažení v elektronické podobě lze nalézt ZDE:

Brozura_Socialni_bydleni_v_CR_web_FINAL_RO.pdf (mpsv.cz)

Autorka je manažerkou sociálních služeb v neziskové organizaci.