Páteční výběr #17

 • Jak funguje tísňová péče a komu může pomoci?
 • Amnestie sankcí aneb „MILOSTIVÉ LÉTO“

Jak funguje tísňová péče a komu může pomoci?

Tísňová péče je jednou ze sociálních služeb registrovaných dle zákona o sociálních službách, může pomoci různým cílovým skupinám. Jejím principem a základními činnostmi jsou: 

a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci:

1. poskytování nepřetržité distanční hlasové a elektronické komunikace,

2. v případě akutního ohrožení života nebo zdraví zprostředkování zákroku zdravotnické záchranné služby, policie nebo hasičů,

Dále pak další základní činnosti, které jsou společné pro více sociálních služeb, těmi jsou:

b) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Jedná se o zpoplatněnou službu, přičemž maximální výše úhrady za poskytování tísňové péče se rovná skutečným nákladům na provoz technických komunikačních prostředků.

V České republice působí dle Registru poskytovatelů sociálních služeb celkem 16 těchto sociálních služeb.

Jedním z poskytovatelů je například i Anděl Strážný, z.ú, který poskytuje komplexní služby v oblasti nepřetržité tísňové péče v rámci celé ČR určené především seniorům, zdravotně postiženým a dlouhodobě nemocným. Kromě tísňové péče nabízejí i tzv. „Povídavou linku“, která může eliminovat pocity osamění díky plánovaným a připravovaným hovorům na míru. Tato doplňková služba je bezplatná.

Seznam všech poskytovatelů tísňové péče včetně základních informací o službách naleznete v Registru poskytovatelů sociálních služeb pod názvem „tísňová péče“: Registr poskytovatelů sociálních služeb – hledání poskytovatele sociální služby (mpsv.cz)

Amnestie sankcí aneb „MILOSTIVÉ LÉTO“

Člověk v tísni informuje o podmínkách amnestie sankcí s názvem „Milostivé léto“. Zaplatí-li povinný neboli dlužník mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022 z pohledávky, kde je oprávněným veřejnoprávní subjekt a dluh je vymáhán soudním exekutorem, jistinu dluhu a 908 Kč (poplatek + DPH), odpustí se mu zbytek dluhu.

Na co si dát pozor:

 • Odpouštění příslušenství se týká pouze exekucí vymáhaných soudním exekutorem. Na daňové a správní exekuce se milostivé léto nevztahuje! Dlužník nesmí být v insolvenci.
 • Milostivé léto je účinné až od 28. 10. 2021. Platby exekutorovi před tímto datem budou nejspíše použity na úhradu příslušenství, nikoliv jistiny! Exekuční srážky nebudou do platby na milostivé léto započítány!
 • Dlužník musí při platbě výslovně uvést, že chce využít institut milostivého léta a vyzývá exekutora, aby postupoval dle zákona č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25

Kterých věřitelů se to týká:

Veřejnoprávním subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí:

 • Česká republika,
 • územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu nebo městské části hlavního města Prahy,
 • státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
 • dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
 • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
 • státní podnik nebo národní podnik,
 • zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
 • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“).

Pozn.: Jsou to např. obce, zdravotní pojišťovny, nemocnice, dopravní podniky, technické služby obcí a měst, ČEZ

Vzorovou žádost si můžete stáhnout zde:

Potřebujete-li poradit, zavolejte na help linku: 770 600 800

Autorka je manažerkou sociálních služeb v neziskové organizaci.