Páteční výběr #15

  • Zpráva EU k nezávislému životu lidí s postižením v komunitách
  • Konference INSPO 2021 již 17. října v Praze
  • Veřejný ochránce práv a prověrky zařízení, v nichž pobývají lidé omezení na osobní svobodě

K nezávislému životu v komunitě mají osoby se zdravotním postižením ještě daleko, konstatovala EU…

Nová evropská Strategie práv osob se zdravotním postižením na období 2021–2030 klade velký důraz na zajištění nezávislého života pro více než tři miliony Evropanů se zdravotním postižením, kteří v současnosti žijí v ústavní péči. Přechod k jejich novému životu v komunitě však nebude možný bez patřičných dosažitelných a finančně dostupných komunitních služeb, které v EU chybějí.

K tomu, aby byla ukončena segregace osob se zdravotním postižením a byla jim dána možnost žít plnohodnotný nezávislý život v rámci komunity, je nutná politická vůle, značné investice do sociálních a komunitních služeb a obrovská podpora pro jejich rodiny (na které se ve veřejných politikách zapomíná) nesoucí na svých bedrech příliš velkou zátěž.

Při deinstitucionalizaci péče hrají zásadní roli rodiny, na něž však často zbývá pouze zaplňování mezer ve veřejné podpoře. Vzhledem k tomu, že nemají žádné jiné možnosti, jsou rodiny buď nuceny umístit své členy do pobytové péče, nebo samy převzít roli pečovatelů, což značně zatěžuje jejich zdraví a finance, jak ukázalo slyšení nazvané Towards Independent Living (Směrem k nezávislému životu), které uspořádal Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV).

Celá zpráva k dispozici na https://www.eesc.europa.eu/cs/news-media/news/nezavisly-zivot-v-komunite-osoby-se-zdravotnim-postizenim-k-nemu-maji-jeste-daleko

Konference INSPO 2021 již 17. října v Praze

Konference INSPO 2021 (Konference o technologiích pro osoby se specifickými potřebami) se bude konat 17. října v Praze v Kongresovém centru. Program konference je vystaven na https://www.inspo.cz/inspo-2021, kde je také odkaz na registrační formulář. 

Cena vstupenky je 600 Kč, účastníci s průkazem ZTP, ZTP/P a TP a jejich osobní asistenti zaplatí jen 300 Kč. Pro konferenci INSPO 2021 zůstávají v platnosti vstupenky zakoupené na INSPO 2020, která se kvůli pandemii konala jen on-line.

Všichni účastníci budou muset respektovat podmínky stanovené pro hromadné akce Ministerstvem zdravotnictví. Záštitu konferenci poskytli Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí a primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib

Těšit se můžete např. na novinky od firmy BlindShell, což je česká společnost, která vyvíjí mobilní telefony pro nevidomé a zrakově postižené seniory a úspěšně je prodává už do 23 zemí světa. 

Veřejný ochránce práv za 15 let prověřil fungování 504 zařízení, v nichž pobývají lidé omezení na osobní svobodě

Systematickými návštěvami míst, kde se nacházejí nebo mohou nacházet lidé omezení na osobní svobodě, posiluje ombudsman jejich ochranu před špatným zacházením. Od roku 2006 tak už patnáct let plní úkoly národního preventivního mechanismu (NPM) podle Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (OPCAT).

„Omezení osobní svobody může potkat každého, pokud se například kvůli úrazu, nemoci nebo věku stane závislým na péči ostatních,“ připomněl k výročí NPM ombudsman Stanislav Křeček. „Mezi navštěvovanými zařízeními jsou proto i nemocnice, dětské domovy nebo domovy pro seniory. Další skupinu pak tvoří místa, kde dochází k omezení osobní svobody z moci úřední, jako jsou věznice nebo policejní cely.“ doplnil ombudsman s tím, že působnost v oblasti dohledu nad omezováním osobní svobody svěřil svojí zástupkyni Monice Šimůnkové.

Úspěchy NPM

Dle slov zástupkyně ombudsmana jimi jsou např. konec používání klecových lůžek na psychiatrických odděleních či iniciace změn, které mohou na první pohled vypadat jako drobnosti, ale ve skutečnosti zlepšily každodenní život stovkám či tisícům lidí. Mezi takové změny patří např. rozsáhlejší změny v dětských domovech, kde mohou děti nosit vlastní oblečení a mít uzamykatelné skříňky, je dodržováno listovní tajemství dětí, na které mají právo (a to i v případě mailů či textových zpráv) a mohou telefonovat v soukromí.

Zástupkyně ombudsmana také připomněla činnost NPM během pandemie covidu-19. V té době s kolegy především sledovala, zda kvůli protiepidemickým opatřením nedochází k nadměrným zásahům do práv klientů, pacientů, dětí či vězněných osob. Nepřiměřený a nezákonný podle ní byl například letos na jaře zákaz vycházení pro klienty domovů pro seniory a domovů pro osoby se zvláštním režimem, který platil i po skončení nouzového stavu.

Celá zpráva je dostupná na www.ochrance.cz v sekci Aktuálně, případně v Evidenci stanovisek ochránce na https://eso.ochrance.cz/.

Autorka je manažerkou sociálních služeb v neziskové organizaci.